تعداد خانوار

     برخلاف جمعيت، نمودار مقابل نشان مي دهد که تعداد خانوار ساکن روستا در طي 40 سال گذشته افزايش يافته و از 316 خانوار در سال 1345 به 421 خانوار در سال 1385 رسيده است. البته افزايش تعداد خانوارهاي ساکن بسيار روندي کند داشته بطوريکه در طي 40 سال تنها 33 درصد به تعداد خانوارها اضافه شده است. به عبارت ديگر در هر سال تنها کمتر از 3 خانواده به تعداد خانوارهاي ساکن افزوده شده است.

اين مسئله عمدتا ناشي از تقسيم شدن خانوارهاي بزرگ به خانوارهاي کوچک با تعداد بيشتر در اثر ازدواج است.