جمعیت

    براساس آخرين سرشماري رسمي صورت گرفته در آبان ماه سال 1385 جمعيت روستاي خسروگرد 1325 نفر بوده که از اين تعداد 635 نفر مرد و 690 نفر زن بوده اند.

     به دليل اهميت و قدمت، اين روستا از اولين دوره سرشماري در سال 1335 شمسي داراي آمارهاي جمعيتي است. نمودار مقابل تغييرات جمعيت خسروگرد را در طي سالهاي 1335 تا 1385 نشان مي دهد.

     همانطور که اين نمودار نشان مي دهد، روستاي خسروگرد جز در دوره پيروزي انقلاب اسلامي در ديگر دوره هاي 50 سال گذشته با کاهش جمعيت خود مواجه بوده است. اصلي ترين علت اين کاهش را مي توان مهاجرت اهالي به شهرهاي سبزوار، مشهد و تهران دانست.