جمعیت

تعداد خانوار

     برخلاف جمعيت، نمودار مقابل نشان مي دهد که تعداد خانوار ساکن روستا در طي 40 سال گذشته افزايش يافته و از 316 خانوار در سال 1345 به 421 خانوار در سال 1385 رسيده است. البته افزايش تعداد خانوارهاي ساکن بسيار روندي کند داشته بطوريکه در طي 40 سال تنها 33 درصد به تعداد خانوارها اضافه شده است. به عبارت ديگر در هر سال تنها کمتر از 3 خانواده به تعداد خانوارهاي ساکن افزوده شده است.

اين مسئله عمدتا ناشي از تقسيم شدن خانوارهاي بزرگ به خانوارهاي کوچک با تعداد بيشتر در اثر ازدواج است.

بعد خانوار

يکي ديگر از شاخصهاي جمعيتي، بعد خانوار است. اين شاخص نشان مي دهد که در به طور متوسط در هر خانواده چند نفر زندگي مي کنند. آنچنانکه نمودار مقابل نشان مي دهد بعد خانوار در خسروگرد در طي 50 سال اخير روندي کاهشي داشته و از چهارو هفدم نفر در سال 1345 به سه و یک دهم نفر در سال 1385 رسيده است.

اين بدان معناست که در طي سالهاي اخير همانند ديگر نقاط روستايي و شهري کشور تعداد اعضاي هر خانواده کاهش يافته است.

جمعیت

    براساس آخرين سرشماري رسمي صورت گرفته در آبان ماه سال 1385 جمعيت روستاي خسروگرد 1325 نفر بوده که از اين تعداد 635 نفر مرد و 690 نفر زن بوده اند.

     به دليل اهميت و قدمت، اين روستا از اولين دوره سرشماري در سال 1335 شمسي داراي آمارهاي جمعيتي است. نمودار مقابل تغييرات جمعيت خسروگرد را در طي سالهاي 1335 تا 1385 نشان مي دهد.

     همانطور که اين نمودار نشان مي دهد، روستاي خسروگرد جز در دوره پيروزي انقلاب اسلامي در ديگر دوره هاي 50 سال گذشته با کاهش جمعيت خود مواجه بوده است. اصلي ترين علت اين کاهش را مي توان مهاجرت اهالي به شهرهاي سبزوار، مشهد و تهران دانست.