آغاز اجرای فاز اول طرح توسعه مسجد جامع خسروگرد

 

    امروز فاز اول طرح توسعه مسجد جامع خسروگرد، با اجرای عملیات نصب اسکلت و تیرریزی آن آغاز شد. طرح توسعه مسجد جامع در سه فاز برنامه ریزی شده است. مطابق این طرح در فاز اول ابتدا یک شبستان با مساحت تقریبی 80 مترمربع در سمت شرقی مسجد مطابق معماری کنونی مسجد احداث خواهد شد. با اجرای این مرحله حدود 100 نفر به ظرفیت مسجد افزوده خواهد شد.

     در فاز دوم طرح با مشارکت شورای اسلامی و جابجایی تیرهای چراغ برق، محل فعلی کفشداری سمت غربی مسجد به این مجموعه اضافه خواهد شد. با اجرای این مرحله نیز حدود 100 نفر به ظرفیت مسجد افزوده خواهد شد.

     در مرحله نهایی و سوم با جابجایی آشپزخانه و سرویس بهداشتی فعلی، شبستانی به مساحت بیش از 150 مترمربع هم سطح با تراز کنونی مسجد در سمت جنوبی احداث خواهد شد. همچنین فضای سرویس های بهداشتی به حیاط مسجد اختصاص خواهد یافت.

خبرها