نو

     در مسير مسيل اصلي خسروگرد که از ميان روستا مي گذرد و اهالي به آن ((باز)) مي گويند، يک پل آجري با دو دهانه جناقي ساخته شده که اهالي خسروگرد به آن ((نو)) مي گويند. اين پل ساليان درازي است که به منظور انتقال آب قنات اصلي روستا از غرب به زمينهاي شرقي روستا ساخته شده است. براي ساخت اين پل از مصالح آجري و سنگي استفاده شده و در مرمتهاي اخير سيمان و ماسه شسته نيز بکار برده شده اند.

     طول کل اين پل 11 متر و 30 سانتيمتر، عرض آن در بالا 1 متر و 80 سانتيمتر و ارتفاع آن 6 متر و 45 سانتيمتر است. عرض دهانه هاي اين پل با يکديگر متفاوت بوده بطوريکه عرض دهانه بزرگتر4 متر و 50 سانتيمتر و عرض دهانه کوچکتر 2 متر و 90 است.

     به منظور جلوگيري از تخريب آجرکاري و بندهاي آن در زمان سيلاب، پايه مياني پل به ارتفاع 1 متر و 95 سانتيمتر با استفاده از مصالح سنگي ساخته شده است. اين انتخاب هوشمندانه باعث شده است که در طي ساليان گذشته سيلابهاي شديد نيز آسيبي به ايستايي پل وارد نسازند. تصوير آخر نشان دهنده عبور سيلاب بهمن سال 90 از محل ((نو)) است. چنانچه در اين تصوير مشاهده مي شود، بخش سنگي پايه پل به خوبي در برابر فشار وارده از سوي آب مقابله کرده و جريان آب را به سمت دهانه ها منحرف مي سازد.