خندق

 

در اطراف بخش قدیمی و باستانی روستا که به ((قلعه کهنه)) معروف است، یک خندق وجود دارد که در گذشته های بسیار دور توسط اهالی خسروگرد حفر شده است که به گویش محلی به آن ((هندق)) می گویند. درگذشته جهت حفاظت روستا از حمله مهاجمان و غارتگران، خسروگردیها این خندق را در اطراف روستا حفر کرده اند. این خندق یک مانع طبیعی در برابر هرگونه حمله بوده است به خصوص اینکه در زمان وقوع چنین خطراتی این خندق را با استفاده از آب قنات روستا از آب پر می کرده اند. مشهور است که معمولا حمله غارتگران بعد از فصل برداشت گندم و جو و در اوایل تابستان صورت می گرفته است. در این زمان از قبل خندق را از آب پر می کرده اند و برای دفاع از روستا آماده می شده اند.

خندق در حال حاضر از شرق به جاده اصلی روستا، از شمال به دیوار شرکت تعاونی روستایی، از غرب به کوچه حمام و از جنوب به محله ((قلعه کهنه)) محدود شده است. مطمئنا این خندق در گذشته از چهار طرف روستا را احاطه می کرده است اما در حال حاضر ضلع جنوبی آن پر شده و آثاری از آن باقی نیست. طول خندق در وضعیت موجود در ضلع شرقی حدود 90 متر، در ضلع شمالی حدود 65 متر و درضلع غربی حدود 60 متر است. عمق باقی مانده خندق در حال حاضر 7-4 متر است که با توجه به مرور زمان احتمالا عمق اصلی خندق بیش از این مقدار بوده که بعدها به علت ریزش خاک اطراف خندق بخشی از عمق خندق با خاک پر شده است. کاربری کنونی زمین خندق در ضلع شرقی زمین زراعی و در ضلع شمالی و غربی باغ است. عرض خندق بین 16-10 متر در نقاط مختلف متغیر است.

حتی اگر همین مقدار موجود را معادل ابعاد خندق اصلی در نظر بگیریم، خواهیم دید که حجم خاک برداشته شده حدود 14000 مترمکعب است. برای جابجایی این حجم خاک امروزه به 2800 کمپرسی حمل خاک با ظرفیت 10 تن نیاز بوده که این مطلب نشان از همت بالای پیشینیان ما در خسروگرد دارد.

تصویر مقابل در فروردین سال 1391 از خندق گرفته شده است.