حمام قدیم

     درگذشته خسروگرد متناسب با جمعيت خود داراي يک حمام بزرگ بوده است. اين حمام در جنوب روستا و در امتداد مسير قنات ساخته شده بوده و از آب قناب در آن استفاده مي شده است. در حال حاضر تنها بخش هاي مختلف تخريب شده اين حمام در مجاورت حمام جديد خسروگرد باقي مانده است. اين حمام به سبک دوره صفويه ساخته شده و داراي بخشهاي مختلفي از جمله رختکن، گرمخانه، خزينه و انبار سوخت است.

     خزينه اين حمام داراي چندين صفه بوده که برخي از آنها تنها مربوط به اربابان و بزرگان بوده و رعايا و دهقانها حق استفاده از آنها را نداشته اند. بيشترين ويژگيهاي معماري اين بنا مربوط به رختکن آن است که در آن مي توان چندين طاق جناقي را در ابعاد و کاربري هاي مختلف مشاهده نمود. سقف رختکن داراي يک گنبد نسبتا کوتاه بوده که بر روي طاقهاي جناقي بنا شده است. اما بزرگترين گنبد اين حمام مربوط به بخش خزينه بوده که ارتفاع آن حدود 180 سانتيمتر و داراي چند روزنه جهت نورگيري است.