شورای عمران

اعضای شورای عمران خسروگرد

 

 

غلامرضا خسروجردی

سیدحسین آنوشا

علیرضا خسروجردی

علی خسروجردی

(آهنگران)

علی خسروجردی

 

 

با توجه به اینکه روستای خسروجرد بعنوان یکی از 29 روستای برگزیده استان خراسان رضوی در راستای اجرای طرح پایلوت توسعه پایدار روستایی انتخاب شده است ( تنها روستای شهرستان سبزوار)، براساس سند توسعه ابلاغ شده از طرف استاندار ، علاوه بر شورای اسلامی روستا، شورای عمران روستا نیز تشکیل گردیده است که اعضای آن به شرح جدول مقابل است: