شماره حساب موسسه

     خیرین گرامی می توانند کمکهای نقدی خود را به حساب موسسه خیریه همت سبز خسروجرد در بانک قرض الحسنه رسالت با شماره کارت ذیل واریز نمایند.

 شماره کارت:

 

5041-7210-2766-1314

بنام موسسه خیریه همت سبز خسروجرد