شورای اسلامی

خسروگرد

 

رئیس شورای اسلامی: محمدرضا خسروجردی

اعضای شوراء: مریم خسروجردی - سید محمود صفاری