سیرتاریخی

     در قرن سوم هجري و درزمان حکومت طاهريان ناحيه بيهق داراي 12 رَبع (بخش) بوده است که رَبع خسروگرد مشتمل بر خسروگرد، اباري، عثمان آباد، دسير، حفير، کسکن، کراب، دسکره بيت النار، فسنقر، برزه، نحاب، بلاش آباد، شاره و دلبر بوده و خسروگرد مرکز اين ربع بوده است.

     خسروگرد تا حدود قرن هشتم هجري بزرگترين و مهمترين شهر ناحيه بيهق بوده است. اين شهر حاکم نشين و مرکز سياسي، اقتصادي و علمي ناحيه بيهق بوده است. برتري خسروگرد آنچنان بوده که در قرن ششم هجري اهالي سبزوار براي برگزاري مراسم عيد و نمازجمعه به مسجد بزرگ خسروگرد مي آمده اند.

     اين شرايط بصورت کم و بيش تا قرن هشتم هجري ادامه داشته تا اينکه در اين زمان قيام سربداران در سبزوار اتفاق افتاده است. پس از تصرف سبزوار در سال 738 هجري قمري توسط سربداران و تشکيل حکومت آنها کم کم مرکزيت از خسروگرد به سبزوار منتقل گرديد.