بنای خسروگرد

     ابوالحسن بيهقي در کتاب تاريخ بيهق مي گويد که خسروگرد به دست ((کيخسرو)) پسر ((سياووش)) بنا گرديده است. کيخسرو سومين پادشاه سلسله کيانيان و بزرگترين و نيکنامترين آنهاست. اگر چه برخي اين سلسله را اساطيري مي دانند ولي برخي ديگر معتقدند که اين سلسله وجود داشته و همان سلسله هخامنشيان است. وجود برخي وقايع تاريخي مشابه، اين نظريه را تاييد مي کند. سلسله هخامنشيان در سالهاي 550-330 پيش از ميلاد بر ايران حکومت مي کرده است. در اين صورت مي توان گفت که بناي خسروگرد در بيش از 2400 سال پيش صورت گرفته است.

در جايي ديگر ابوالحسن بيهقي مي گويد که برخي گفته اند که خسروگرد را ((يزدخسرو)) پسر ((ساسويه بن شاپورالملک)) بنا کرده است. آنچنانکه در تاريخ آمده است شاپور اول در سالهاي 271-241 ميلادي پادشاه ايران بوده است. بنابراين در صورتي که اين گفته را درست بدانيم، خسروگرد بين سالهاي 300-250 ميلادي يعني حدود 1700 سال پيش به دست يزدخسرو ساساني ساخته شده است.

به هرحال مي توان نتيجه گرفت که قدمت بناي خسروگرد حداقل به 1700 سال پيش بازمي گردد و اين نشان از وجود تمدني کهن در اين روستا است.