وجه تسمیه

     اگرچه در سالهاي اخير نام اين روستا در بيشتر مدارک و نقشه‌ها ((خسروجرد)) درج شده اما نام اصلي و قديمي اين روستا ((خسروگرد)) است. بسيار بديهي است که اين تغيير در اثر معرب شدن ((خسروگرد)) بوجود آمده است چراکه در زبان عربي حرف ((گاف)) وجود ندارد و اعراب به جاي آن از حرف ((جيم)) استفاده مي‌نمايند. خوشبختانه اهالي روستا و مناطق اطراف آن همچنان اين روستا را با نام ((خسروگرد)) مي‌شناسند.

     در خصوص علت نامگذاري خسروگرد چندين روايت وجود دارد. برخي از اين روايتها در بين اهالي روستا و برخي ديگر در بين پژوهشگران مشهور است.

     پژوهشگران معتقدند که ((خسروگرد)) مرکب از دو بخش ((خسرو)) و ((گرد)) است. ((خسرو)) به معناي پادشاه و حاکم و ((گرد)) همان مصدر مرخم ((کرد)) به معناي ساختن و آباد کردن است که بدين سبب بعدها ((گرد)) به معناي شهر و آبادي استفاده مي شده است. براين اساس مي توان گفت که ((خسروگرد)) به معناي شهر پادشاه يا شهري است که پادشاه آن را ساخته است.

     با توجه به مطالب گفته شده در بخش بناي خسروگرد مي توان گفت که کلمه ((خسرو)) از يکي از نامهاي ((کيخسرو)) و يا ((يزدخسرو)) گرفته شده است.