دما

     در نمودار مقابل حداقل، متوسط و حداکثر دمای روزانه خسروگرد نشان داده شده است. در این نمودار منحنی آبی رنگ نشاندهنده میانگین حداقل دمای روزانه، منحنی سبز رنگ نشاندهنده میانگین متوسط دمای روزانه و منحنی قرمز رنگ نشاندهنده میانگین حداکثر دمای روزانه می باشد. چنانکه این نمودار نشان می دهد حداکثر دمای روزانه در تیرماه و حداقل دما در دی ماه اتفاق می افتد که مطابق الگوی دمایی اکثر نقاط مرکزی و کویری کشور است.

آمارهای ثبت شده هواشناسی نشان می دهد که در طی 60 سال گذشته حداکثر دمای روزانه معادل 45/5 درجه سانتیگراد بوده که در تاریخ ششم مرداد ماه سال 1362 به ثبت رسیده است. همچنین حداقل دمای ثبت شده خسروگرد معادل 20 درجه زیر صفر بوده که در تاریخ 17 دی ماه سال 1342 اتفاق افتاده است.