بارش

     در نمودار مقابل میزان متوسط بارش در ماه های مختلف سال نشان داده شده است. چنانکه این نمودار نشان می دهد حداکثر بارشها در اسفندماه و حداقل آنها نیز در مرداد ماه اتفاق افتاده و زمان حداکثر بارشها بر زمان حداقل دما منطبق نیست. به عبارت دیگر اگرچه حداقل دما در دی ماه است اما حداکثر بارش ها در اسفند ماه دیده می شود. با توجه به مقادیر بارشهای ماهانه می توان گفت که متوسط بارش سالیانه در خسروگرد حدود 189 میلیمتر در سال بوده که کمتر از متوسط بارش در کشور می باشد.