انتخاب اعضای هیئت اباالفضلی خسروگرد

روز پنجشنبه مورخ 94/09/12 انتخابات اعضای هیئت ابالفضلی خسروگرد برگزار گردید. در این انتخابات 252 نفر رای خود را به صندوق انداختند که در نهایت با رای آنها اعضای هیئت به شرح جدول مقابل تعیین گردیدند.

قبل از رای گیری طی مراسمی از پیرغلامان اهل بیت و مداحان نوجوان تقدیر گردید. پیرغلامانی که در این مراسم مورد تقدیر قرارگرفتند عبارتنداز:

1- حاج محمد اسماعیل یزدی

2- حاج اسماعیل رضا قلی

3- حاج علی اصغر حاج اسماعیل (باغبان)

4- علی کربلایی علی اکبر

5- محمد حسین خسروی

 

همچنین به انتخاب اهالی و مداحان از دو مداح نوجوان به نامهای محمد خسروجردی فرزند سیف اله و عرفان خسروجردی فرزند علی (آهنگران) با تقدیم هدایایی قدردانی گردید.

اعضای منتخب هیئت اباالفضلی خسروگرد

ردیف
نام و نام خانوادگی
تعداد رأی

تصویر

1 سیدحسین آنوشا 158

2

اکبرخسروجردی

(فرزند مشهدی علی)

153

3 علی خسروجردی 146

4

علی خسروجردی

(آهنگران)

112

5

علی اصغر خسروجردی

(فرزند نوراله)

109

6 هادی خسروجردی 106

7 علی خسروجردی 94