داوود باهلی

 در کتاب تاریخ بیهق نوشته ابوالحسن بیهقی آمده است که ((داوود باهلی)) در سال 200 هجري قمري در خسروگرد متولد شده و در طلب علم و دانش سفرهاي بسيار زيادي به شام، يمن و حجاز کرده است. او در بيان احاديث مقامي بسيار عالي دارد بطوريکه در نقل بعضي از روايات از وي تا رسول اکرم (ص) بيش از چهار واسطه فاصله نيست.