علی ابن عیسی

 در کتاب تاریخ بیهق نوشته ابوالحسن بیهقی آمده است که ((علی ابن عیسی)) عالمي است که اگرچه به محل ولادت وي اشاره اي نشده است ولي در خسروگرد ساکن بوده و از وي نقل حديث مي کرده اند. وي نيز در قرن سوم هجري در خسروگرد مي زيسته است.