نه نه گل ممد

 

 

 

بيـــا بــــــرم بــــالا خنــــه نه نه گل ممد

 

انگـــور باخـــرم دنـه دنـه نه نه گل ممد

 
 

صـد بار گفتـوم ياغي مــرا نه نه گل ممد

 

روفـــق الــــداغي مــــرا نه نه گل ممد

 
 

الـــداغيا تيــــــرت مينــــن نه نه گل ممد

 

د قلف و زنجيـــرت مينـن نه نه گل ممد

 
 

الداغيـــــــا قوروشمــــارن نه نه گل ممد

 

توفنــــگ برنو موشمــارن نه نه گل ممد

 
 

صدبار گفتـوم همچي مکو نه نه گل ممد

 

زولفاي سيار قيچـي مکو نه نه گل ممد

 
 

صد بار گفتـــــوم پلو مخار نه نه گل ممد

 

ور دور کوهــــا تـو مخـــار نه نه گل ممد

 
 

تخ مرغ کـــردوم لاي نونت نه نه گل ممد

 

آخـــر نشــد نيش جـونت نه نه گل ممد

 
 

گل ممــــدوم د خـو بيــــه نه نه گل ممد

 

توفنـگشـــوم برنـــو بيــــه نه نه گل ممد

 
 

اسب سمنـــدت يکـه رف نه نه گل ممد

 

آي زن قيشنگت بيوه رف نه نه گل ممد

 
 

حالا کــه دورون دورونـس نه نه گل ممد

 

اسب سيات در جولونس نه نه گل ممد

 
 

وصف شـوما د ايـرونس نه نه گل ممد

 

عکس شمــا در تهـرونس نه نه گل ممد

 
 

کوشرق‌شرق شمشيرت نه نه گل ممد

 

کـو ترق ترق هفـت تيـرت نه نه گل ممد

 
 

کـــو اوجــاقت کو اوتاقـت نه نه گل ممد

 

کو بوراراي غول چوماقت نه نه گل ممد

 
 

فيشنگ دبند قوطار قوطار نه نه گل ممد

 

وخ بــار به جنگ سبـــزوار نه نه گل ممد

 
 

اي سبـــزوار ســردار مخه نه نه گل ممد

 

ســـردار ســر ور دار مخه نه نه گل ممد