فرهنگ

داوود باهلی

 در کتاب تاریخ بیهق نوشته ابوالحسن بیهقی آمده است که ((داوود باهلی)) در سال 200 هجري قمري در خسروگرد متولد شده و در طلب علم و دانش سفرهاي بسيار زيادي به شام، يمن و حجاز کرده است. او در بيان احاديث مقامي بسيار عالي دارد بطوريکه در نقل بعضي از روايات از وي تا رسول اکرم (ص) بيش از چهار واسطه فاصله نيست.

عبدالملک خسروگردی

 در کتاب تاریخ بیهق نوشته ابوالحسن بیهقی آمده است که ((عبدالملک خسروگردی)) معروف به عبدان بوده و احاديث را با اسناد آن فراگرفته است. وي در 15 شعبان سال 292 هجري قمري در خسروگرد درگذشته است.

علی ابن حسین

 در کتاب تاریخ بیهق نوشته ابوالحسن بیهقی آمده است که ((علی ابن حسین))  در قرن سوم هجري در خسروگرد به دنيا آمد و تا پايان عمر نيز در آنجا زندگي نمود. او از جمله علماي خسروگرد بود که از وي اخذ حديث مي نمودند.