برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در خسروگرد

 
 
     همزمان با دیگر نقاط کشور روزگذشته انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در خسروگرد برگزار شد. صندوق شماره 127 ثابت بخش مرکزی سبزوار در حسینه خسروگرد جهت اخذ رای استقرار یافته بود. در این انتخابات 800 نفر آرای خود را به صندوق ریختند که با توجه به جمعیت روستا و تعداد واجدان شرایط درصد مشارکت مردم بیش از 80 درصد برآورد می گردد.
     براساس آمار غیررسمی نتایج شمارش آرا در صندوق خسروگرد به شرح ذیل می باشد.
 

نتایج آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی

1- جناب آقای حسین مقصودی     413   رای

2- جناب آقای علی بروغنی     250    رای

3- جناب آقای شعبان سبحانی    178    رای

4- جناب آقای محمدرضا راه چمنی     132    رای

5- جناب آقای علی اصغر عنابستانی    124    رای

6- جناب آقای علی اصغر آبسالان    45    رای

و دیگر کاندیداها کمتر از 15 رای داشته اند.

 

نتایج آرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری

1- جناب آقای عالمی    484     رای

2- جناب آقای سید احمد حسینی    323     رای

3- جناب آقای شاهرودی     305    رای

4- جناب آقای علم الهدی    239     رای

5- جناب آقای قربانی    187    رای

6- جناب آقای عبدخدایی    176    رای

7- جناب آقای مدنی بجستانی    160    رای